Dosering

Behandling med Fampyra er begrenset til forskriving og overvåking av leger med erfaring fra behandling av MS

Oppstart og evaluering av behandlingen3

  • Sjekk for kontraindikasjoner (nedsatt nyrefunksjon, epileptiske anfall, interaksjoner)

  • Innledende forskriving bør begrenses til to til fire ukers behandling, da klinisk nytte vanligvis skal kunne ses innen to til fire uker etter behandlingsstart med Fampyra.

  • Gjennomfør gangtester før behandling for å sikre en god objektiv baseline verdi (f.eks Timed 25 Foot Walk (T25FW) eller Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12))

  • Start behandlingen med Fampyra: 10 mg to ganger om dagen (12 timers mellomrom)

  • Fampyra bør ikke administreres hyppigere eller med høyere doser enn anbefalt. Tablettene bør tas uten mat.

  • Evaluer gangfunksjonen etter 2 til 4 ukers behandling med samme test. Avbryt behandlingen dersom det ikke observeres bedring.

  • Dersom behandlingseffekten observeres kan periodiske gangtester utføres etter nærmere avtale mellom pasient og nevrolog

Glemt dose

Det vanlige doseringsregimet skal alltid følges. En dobbel dose skal ikke tas som erstatning for en glemt dose.

Eldre

Nyrefunksjonen bør undersøkes hos eldre personer før oppstart av behandling med Fampyra. Overvåking av nyrefunksjon for å oppdage eventuell nedsatt nyrefunksjon anbefales hos eldre.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Fampyra er kontraindisert hos pasienter med lett, moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <80 ml/minutt).

Pasienter med nedsatt leverfunksjon

Ingen dosejustering er nødvendig hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.

Pediatrisk populasjon

Sikkerhet og effekt av Fampyra hos barn i alderen 0 til 18 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data. Administrasjonsmåte Fampyra er til oral bruk. Tabletten må svelges hel. Den må ikke deles, knuses, oppløses, suges eller tygges.

Referanse: Fampyra preparatomtale (SPC) 11/2019 avsnitt 4.1-4.3