FAQ - Vanlige spørsmål

Hva Fampyra er og hva det brukes mot?

Fampyra er et legemiddel som brukes til å forbedre gange hos voksne (18 år og over) med gangproblemer forbundet med multippel sklerose (MS). Ved multippel sklerose ødelegger betennelse det beskyttende laget rundt nervene, noe som fører til muskelsvekkelse, muskelstivhet og problemer med å gå. Fampyra inneholder virkestoffet fampridin, som tilhører en gruppe legemidler som kalles kaliumkanalblokkere. De virker ved å hindre kalium i å forlate nervecellene som er skadet av MS. Dette legemidlet antas å virke ved å la signaler passere langs nervene på en mer normal måte, slik at det blir lettere å gå.

Hva må man ta hensyn til før oppstart med Fampyra?

Man skal ikke bruke Fampyra:

 • dersom man er allergisk overfor fampridin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet

 • dersom man har eller noen gang har hatt epileptisk anfall (også kalt epilepsi eller krampeanfall)

 • dersom man har nyreproblemer

 • dersom man tar et legemiddel som heter cimetidin

 • dersom man bruker andre legemidler som inneholder fampridin. Dette kan øke risikoen for å få alvorlige bivirkninger

Pasienten skal si fra til legen og ikke ta Fampyra hvis noe av dette er gjeldende.

Før behandlingsstart:

 • Sjekk preparatomtalen for kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og interaksjoner

 • En tidskontrollert gangtest, f.eks. Timed 25 Foot Walk (T25W) utføres 2 ganger (litt hvile mellom testene), beregn gjennomsnittstid. I tillegg kan det være nyttig å bruke pasientrapporteringsverktøy for å få pasientens vurdering, eksempel 12-item Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12) eller Subject Global Impression (SGI)

 • Søke Individuell refusjon, Blåreseptforskriften §3.a, HELFO (www.helfo.no)

 • Forskriv FAMPYRA, eksempelvis 28 tabl pakning (14 dagers behandling)

 • Daglig dosering: 10 mg x 2 (morgen/kveld), 12 timers mellomrom

Evaluering av behandling:

 • Etter 14 dager: vurdér om ganghastigheten er forbedret. Vurdér også ift andre måleinstrumenter som ble brukt før oppstart (eks MSWS-12, SGI).

  • Ved bedring (objektivt, subjektivt), fortsett behandling og pasienten følges opp ved periodiske kontroller

  • Ved ingen observert bedring: stopp behandling

Hvilke advarsler og forsiktighetsregler bør man være oppmerksomme på?

Pasienten bør rådføre seg med lege eller apotek før oppstart med Fampyra:

 • dersom pasienten blir veldig oppmerksom på hjerteslagene sine (hjertebank)

 • dersom pasienten har lett for å få infeksjoner

 • pasienten bør bruke et gåhjelpemiddel, for eksempel stokk, ved behov

 • dette legemidlet kan gjøre pasienten svimmel eller ustø og dermed føre til økt risiko for fall

 • dersom pasienten har noen faktorer eller bruker legemidler som påvirker risikoen for epileptisk anfall.

Pasienten bør si fra til legen før oppstart med Fampyra hvis noe av dette er gjeldene.

Barn og ungdom

Ikke gi Fampyra til barn eller ungdom under 18 år.

Eldre

Før oppstart av behandlingen og under behandlingen bør man undersøke at nyrene til pasienten fungerer normalt.

Andre legemidler

Pasienten skal rådføre seg med lege eller apotek dersom hun/han bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Fampyra skal ikke brukes dersom pasienten bruker andre legemidler som inneholder fampridin.

Legen bør være særlig forsiktig hvis fampridin gis samtidig med andre legemidler som kan påvirke hvordan nyrene skiller ut legemidler, for eksempel karvedilol, propranolol og metformin.

Fampyra bør tas uten mat, på tom mage.

Hva med graviditet og amming?

Pasienten bør rådføre seg med lege før hun tar dette legemidlet dersom hun er gravid eller planlegger å bli gravid. Fampyra anbefales ikke under graviditet. Legen vil veie nytten hun har av Fampyra-behandlingen opp mot risikoen for fosteret. Hun bør ikke amme mens hun tar dette legemidlet.

Kan man kjøre bil når man står på Fampyra?

Fampyra kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner siden det kan medføre svimmelhet. Pasienten må være sikker på at hun/han ikke er påvirket før hun/han kjører bil eller bruker maskiner.

Hvordan doseres Fampyra?

Fampyra er bare tilgjengelig på resept, og skal gis under overvåking av lege med erfaring fra behandling av MS. Legen vil først skrive ut en resept for 2 til 4 uker. Etter 2 til 4 uker blir behandlingen vurdert på nytt.

Den anbefalte dosen er

Én tablett om morgenen og én tablett om kvelden (12 timers mellomrom). Man må ikke ta mer enn to tabletter om dagen. Man må la det gå 12 timer mellom hver tablett. Man må ikke ta tabletten oftere enn hver 12. time. Tabletten skal svelges hel, med vann. Man må ikke dele, knuse, løse opp, suge eller tygge tabletten. Dette kan øke risikoen for å få bivirkninger.

Dersom man har tatt for mye av Fampyra

Legen skal kontaktes umiddelbart hvis man har tatt for mange tabletter. Pasienten bør ta med seg Fampyra-esken hvis hun/han oppsøker legen. Ved overdose kan man oppleve svetting, lett skjelving (tremor), forvirring, hukommelsestap og epileptiske anfall. Man kan også få andre bivirkninger som ikke står her.

Dersom man har glemt å ta Fampyra

Dersom man har glemt å ta en tablett, må man ikke ta to tabletter som erstatning for en glemt dose. Man må alltid la det gå 12 timer mellom hver tablett.

Hvilke bivirkninger kan oppstå?

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Dersom pasienten får et epileptisk anfall skal hun/han slutte å bruke Fampyra og si fra til legen umiddelbart.

Pasienten skal slutte å ta Fampyra og oppsøke lege umiddelbart hvis hun/han opplever ett eller flere av følgende symptomer på allergi (overfølsomhet): hevelser i ansikt, munn, lepper, svelg eller tunge, rødhet eller kløe i huden, tetthet i brystet og pusteproblemer.

Bivirkninger er oppført nedenfor etter hyppighet:

Svært vanlige bivirkninger

Kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer:

 • Urinveisinfeksjon

Vanlige bivirkninger

Kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:

 • Følelse av å være ustø

 • Svimmelhet

 • Hodepine

 • Kraftløshet og tretthet

 • Søvnproblemer

 • Angst

 • Lett skjelving (tremor)

 • Nummenhet eller prikking i huden

 • Sår hals

 • Forkjølelse (nasofaryngitt)

 • Influensa

 • Pusteproblemer (kortpustethet)

 • Kvalme

 • Brekninger (oppkast)

 • Forstoppelse

 • Urolig mage

 • Ryggsmerte

 • Hjerteslag som du legger merke til (hjertebank)

Mindre vanlige bivirkninger

Kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer:

 • Epileptiske anfall

 • Allergisk reaksjon (overfølsomhet)

 • Forverring av nervesmerter i ansiktet (trigeminusnevralgi)

 • Raske hjerteslag (takykardi)

Melding av bivirkninger

Lege eller apotek skal kontaktes dersom pasienten opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Man kan også melde fra om bivirkninger direkte via www.legemiddelverket.no. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Hva inneholder Fampyra?

Virkestoff er fampridin: Hver depottablett inneholder 10 mg fampridin.

Andre innholdsstoffer er:

 • Tablettkjerne: hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat.

 • Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E 171), polyetylenglykol 400.

Fampyra er en gråhvit, filmdrasjert, oval, bikonveks 13 x 8 mm depottablett med A10 på den ene siden. Fampyra leveres i blisterpakninger.

Fampyra leveres i folieblistere med 14 tabletter i hver. Hver pakning inneholder 28 tabletter (2 blistere) eller 56 tabletter (4 blistere).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.

Reference: Tecfidera SPC(preparatomtale) 01/2020 avsnitt 4.2

Biogen-5100/0420