• Overfølsomhet overfor fampridin eller overfor noen av hjelpestoffene.

  • Samtidig behandling med andre legemidler som inneholder fampridin (4-aminopyridin). Pasienter som tidligere har hatt eller fortsatt har epileptiske anfall.

  • Pasienter med lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <80 ml/minutt).

  • Samtidig bruk av Fampyra og legemidler som hemmer organisk kationtransportør 2 (OCT2), for eksempel cimetidin.

Referanse: Fampyra preparatomtale (SPC) 11/2019, avsnitt 4.3